NETBROKER.PL

 ULUBIONA  STARTOWA


        GŁÓWNA      
        FIRMA         |         PRODUKTY         |         RYNEK         |         USŁUGI         |         KONTAKT        


  » programy
  » mienie
  » środki transportu
  » oc
  » finanse
  » pracownicy
  » korporacje
  » biznes
  » ludzie
  » zawody-branże
Programy ubezpieczeniowe

Programy ubezpieczeniowe obejmują najczęściej całokształt spraw związanych z minimalizacją ryzyka. Wprowadzane spójne systemy zabezpieczają wszystkie istniejące aktywa, potencjalne należności oraz eliminują negatywne konsekwencje realizacji zagrożeń. Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest realizacja programów skoncentrowanych na wybranych problemach jednej lub kilku ryzykach.

W zależności od zakresu prowadzonej działalności oraz indywidualnych czynników ryzyka, w każdym kompleksowym programie możemy wyróżnić charakterystyczne grupy produktów o specyficznych własnościach skierowanych do ochrony określonych ryzyk.

W dalszych częściach tego działu przedstawiona zostanie specyfika poszczególnych składników programów z krótkim opisem funkcjonujących obecnie produktów kierowanych dla tych grup.( vide mienie , flota , oc , finanse , pracownicy )

Mienie 

Aktywa każdego podmiotu gospodarczego stanowią bardzo różnorodny i złożony zbiór wszelkich składników majątkowych służących prowadzeniu statutowej działalności.
Wyłączając środki transportu podlegające rejestracji otrzymujemy bardziej jednorodną grupę, dla której w zależności od charakteru prowadzonej działalności i indywidualnych zagrożeń  skierowane są następujące produkty ::
 • ubezpieczenie mienia od ognie i innych zdarzeń losowych 
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( tzw. all risk )
 • ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, od awarii
 • ubezpieczenie mienia w transporcie ( cargo krajowe i zagraniczne )
 • ubezpieczenia domów, mieszkań, domków letniskowych ( mienie indywidualne )
 • ubezpieczenia techniczne : budowlano - montażowe, wszystkich ryzyk budowlanych
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ( w systemie tzw all risk )

a także wiele wysokospecjalistycznych produktów branżowych lub niszowych adresowanych do wąskich grup odbiorców lub specyficznych grup mienia 


Środki transportu - flota  

Analogicznie do grupy MIENIE każdy podmiot gospodarczy ( nawet najmniejszy ) wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności różnorodne środki transportu.
Środki transportu lądowego, morskiego i powietrznego, służąc do transportu ludzi i towarów, zgodnie z naszym prawodawstwem podlegają ubezpieczeniom obowiązkowym oraz dobrowolnym uzależnionym od woli mocodawcy::

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ( OBOWIĄZEK )
 • ubezpieczenie pojazdów w zakresie autocasco i kradzież  ( AC i KR oddzielnie lub łącznie )
 • ubezpieczenie pasażerów i kierowcy od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 • ubezpieczenie assistance ( pomoc w razie awarii i / lub wypadku )

OC - odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odgrywają coraz istotniejszą rolę dla prawidłowego funkcjonowania współczesnego życia społeczno - gospodarczego. Waga umów i ich wpływ przejawia się coraz bardziej w nakładanym przez ustawodawcę obowiązku zawierania tego typu.

 • ubezpieczenie oc firmy z tytułu prowadzonej działalności i / lub posiadania mienia (delikt, kontrakt, produkt)
 • ubezpieczenie oc osób fizycznych w życiu prywatnym ( osób i/lub rodzin )
 • ubezpieczenia obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenia obowiązkowe rolników
 • ubezpieczenia obowiązkowe przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą
 • ubezpieczenia obowiązkowe osoby eksploatującej urządzenia jądrowe
 • oc architektów, inżynierów budownictwa
 • oc doradców podatkowych, biegłych rewidentów, biur rachunkowych
 • oc środowiska prawniczego  ( notariusze, radcy prawni, adwokaci,komornicy )
 • oc podmiotów świadczących usługi medyczne
 • oc badaczy i sponsorów, biur detektywistycznych
 • oc zarządców nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • oc rzeczoznawcy majątkowego, biura patentowego, podmiotów certyfikujących
 • oc organizatorów i pośredników turystycznych
 • oc organizatora imprez masowych
 • oc brokerów ubezpieczeniowych

Oferta ubezpieczeń finansowych 

W zależności od charakteru umów, adresatami są wszystkie podmioty gospodarcze lub wydzielone branże, w których występuje określone zapotrzebowanie na tego typu produkty. Standardowymi umowami są następujące produkty ::
 • ubezpieczenia gwarancja zapłaty ( np. za jednorazową transakcję )
 • gwarancja wadialna, kaucyjna
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad 
 • gwarancja zwrotu zaliczki 
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego - odroczonych należności krajowych lub zagranicznych
 • ubezpieczenia utraty zysku ( BI )
 • ubezpieczenie utraty - dochodów, wartości, zatrudnienia itp 

Kadra pracownicza 

Istotnym elementem funkcjonowania każdego podmiotu jest kadra pracowników. Właściwą pozycję firmy wyznaczają standardy oferowanych warunków pracy obejmujące istotny element ochrony i zabezpieczenia pracowników. Typowymi umowami są ::
 • ubezpieczenia łączące elementy umów ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniem od NNW najpowszechniejsza dotychczas forma umów, w ramach której ubezpieczonym są pracownik i jego rodzina, a składka comiesięcznie opłacana jest przez pracownika
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  ( NNW )adresowane z reguły do wydzielonych grup pracowników większego ryzyka - koszty finansowane przez pracodawcę
 • ubezpieczenie od NNW oraz kosztów leczenia pracowników delegowanych poza granice RP adresowane do zakładów pracy delegujących swoją kadrę do pracy poza granice RP koszty finansowane przez pracodawcę
 • nowoczesne produkty umowy łączące ochronę pracownika ( lub pracownika i jego rodziny )z elementami zabezpieczenia przyszłości finansowej pracowników ( kapitał emerytalny ) i/lub elementami finansowania dodatkowych bonusów w postaci opieki zdrowotnej, edukacji umowy z reguły współfinansowane przez obie strony 


 POBIERZ PLIKI  

 NASZE RYZYKA  

HELP DESK - SZYBKI KONTAKT  

STREFA LOGOWANIA  

PARTNERZY